Zasady bezpieczeństwa COVID-19 na terenie Bursztynowego Lasu

 Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są w obszarze recepcji i w sanitariatach, 

 2. Zapewniamy możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

 3. W sanitariatach znajdują się instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.

 4. Zapewniamy sprzęt i środki oraz monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów

 5. W pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

 6. Bieżące dezynfekowanie, ogólnych toalet, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

 7. Po każdym pobycie obywa się sprzątanie i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych oraz gruntowne wywietrzenie domków i namiotów.

 8. Personel sprzątający wyposażony w jednorazową maseczkę, rękawiczki. Pościel prana w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.

 9. Zakaz używania suszarek nadmuchowych w sanitariatach.

 10. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych., u któregokolwiek z klientów wprowadzamy izolację – oddzielny domek przygotowany specjalnie do tego celu.

 11. Na recepcji wywieszone są numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 12. W obszarze kuchni polowej może przebywać maksymalnie 30 osób jednocześnie. Zachowujemy 2 metrowy dystans między osobami.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1. Obowiązek zapoznania personelu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

 2. Pracownicy i obsługa są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 3. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwamy go od pracy i odsyłamy transportem indywidualnym do domu. Wstrzymujemy przyjmowanie klientów, powiadomiamy właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

 6. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Czasowe odizolowanie gościa w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).

 2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie kempingu.

 3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

 4. Zalecenia dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw,

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.

 9. Obowiązek stosowania przez dostawców środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

ADRES

Bursztynowy Las
ul. Stogi 1
Górki Zachodnie, 80-642 Gdańsk

KONTAKT

 • Facebook